Rěčne kućiki

Běrnjace jědźe

Dźensa chcu z wami, lubi připosłucharjo, wšelake běrnjace abo neplowe jědźe woptać. Započnjemy ze samobělenymi běrnami. Tute słowo za němske „Pellkartoffeln“, je w cyłym hornjoserbskorěčnym teritoriju rozšěrjene. Pódla su tež dalše warianty kaž cyłe/njebělene/samebělene běrny. Za němski „Kartoffelmus“ su w hornjoserbskich dialektach wšudźe znate tołčene běrny respektiwnje tołčene neple, při čimž wužiwa so tež rady štómps abo štomps. Zajimawši zda so mi być serbski ekwiwalent za němske „Bratkartoffeln“. W katolskej kónčinje praja pregl(o)wane neple, wokoło Budyšina přihrěwane běrny, na wuchod wot Budyšina hrěte běrny. W spisownej serbšćinje kaž tež w někotrych wjeskach Budyskeho dialekta jědźa nimo toho pražene běrny. Jednu běrnjacu jědź pak Serbja najskerje rady nimaja, znajmjeńša znaja jenož někotři ludźo serbske słowo za „Kartoffelpuffer“, mjenujcy plinc. Zo pak bychu je wot jejowych plincow rozeznawać móhli, praja tež husto běrnjacy plinc. Nětko pak radšo přestanu, dokelž započnu mi při tutej mysli hižo sliny běžeć.

A. Pohončowa

temy: regionalne rozdźěle w serbšćinje

klučowe słowa: słowne polo, dialekt

hesła: neple, běrny, Pellkartoffeln, Bratkartoffeln, Kartoffeln, Kartoffelmus, Kartoffelpuffer, plinc