Rěčne kućiki

Besetztzeichen, Anschnallpflicht, Rauchverbot

Njedawno mi znata praješe, zo je mje chcyła zazwonić, ale stajnje je zasłyšała „znamjo wobsadźenja“. Mjeztym drje wšitcy wěmy, zo žony tak a tak husćišo a dlěje telefonuja, ale wone znamjo wobsadźenja klinčeše w mojimaj wušomaj někak dźiwne. Hnydom spóznajemy, zo jedna so wo posłowny přełožk němskeje zestajenki, kotraž so husto w slědowacym konteksće wužiwa: „Es ertönte das Besetztzeichen“. Serbšćina pak nima wony nominalny stil kaž němčina a tohodla so serbsce werbalnje zwuraznja, zo bě telefon něhdźe wobsadźeny. Je tójšto dalšich přikładow za samsny zjaw, na přikład so za němske „Es besteht Anschnallpflicht“ serbsce njepraji, zo wobsteji winowatosć připasanja, ale lěpje zo maš respektiwnje dyrbiš so připasać, abo němske „Es herrscht Krawattenpflicht“, zo maš něhdźe krawatu nosyć. A w zwisku z aktualnej diskusiju dokoławokoło kurjenja so žada „Hier besteht Rauchverbot!“ so serbske žadanje tohorunja werbalnje formuluje: Tu so njekuri! - štož wosobinsce jara witam!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: wjazba z funkciskim werbom, substantiw

hesła: Besetztzeichen, Anschnallpflicht, Rauchverbot