Rěčne kućiki

Cranberry

Njedawno dóńdźe k nam do Serbskeho instituta naprašowanje, kak rěkaja serbsce jahodki z mjenom „Cranberry“, jara strowe a bohate na witamin C. Dóstachmy tež hnydom namjet – móhło so tola rjec krusnicy. Tajke mjeno bě snano inspirowane wot spočatka słowa „Cranberry“ a wot serbskich brusnicow, kiž su z tutymi jahodami přiwuzne. Tola njeje ani trjeba, sej tajku hybridnu twórbu wumyslić. Jendźelske „Cranberry“ je mjenujcy němsce „Moosbeere“, dokładnišo „großfrüchtige Moosbeere“, a za tutu mamy w serbšćinje hižo pomjenowanja, na přikład žorawka, žorawa a tymjenka, botanisce korektnje móžemy dodać adjektiw wulkojahodata. Pomjenowanje žorawka poćahuje so na mjeno ptaka – žorawja, podobnje kaž druhe němske pomjenowanje „Kranichbeere“. Mjeno tymjenka pak bjerje so wot městna, hdźež tute jahodki rostu – w tymjenjach, to rěka w bahnach abo žumpadłach. Ale kedźbu, tymjenki abo žorawki su smjerć kisałe, tola pječa wone pomhaja při zahorjenju pucherja abo močowych pućow.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, pochad słowow

klučowe słowa: požčonka, substantiw, anglicizm

hesła: Moosbeere, Cramberry, Kranichbeere, tymjenka, žorawka