Rěčne kućiki

Daloko abo šěroko?

„Das ist ein weites Feld …“ – znajeće tutón sławny citat z Fontanoweho romana „Effi Briest“? Praji so takle husto, hdyž nochce něchtó wo někajkim prašenju dale diskutować, dokelž zda so jemu překomplikowane abo wón měni, zo móže so wo nim bjez kónca rěčeć. Njedawno słyšach serbsku wersiju tohole prajidma: „To je daloke polo.“ Po mojim zdaću pak je to misnjeny přełožk. Wězo wotpowěduje němskemu „weit“ w serbšćinje jara husto adjektiw daloki, na přikład „ein weiter Weg“ – daloki puć, „weit wandern“ – daloko pućować. W tutym zwisku dźe wo wulku zdalenosć někajkeho objekta, abo wo přewinjenje wulkich distancow. Hdyž rěčimy serbsce wo dalokim polu, je to potajkim skerje jara zdalene polo, na kotrež ma ratar dołhi puć. Němske „weit“ pak ma hišće dalši woznam, kotryž je takrjec napřećiwk k słowu „eng“, serbski wotpowědnik za „weit“ w tutym zmysle je šěroki. „Ein weiter Rock“, to je wězo šěroka suknja, a nic daloka suknja. A hdyž Němc praji „mach die Tür weit auf“, prajimy serbsce: „wočiń durje šěroko“. A runje tutón woznam je w mjenowanym citaće měnjeny. A tohodla měł serbski přełožk citata z Fontanoweho romana skerje rěkać: To je šěroke polo.

S. Wölkowa

temy: słowa podobne po woznamje abo formje

klučowe słowa: wobrot, adjektiw

hesła: daloko, šěroko, weit, eng